Drobečková navigace

Domů > Kurzy > Správní řízení v praxi ředitelů středních škol

Správní řízení v praxi ředitelů středních škol

Cíl kurzů

Kurz je zaměřený na správný postup ředitelů při rozhodovací činnosti v rámci správního řízení. Cílem je seznámení se s postupem při rozhodování ředitele školy ve správním řízení v souladu s příslušnou legislativou a s důrazem na tvorbu a vedení správního spisu, odesílání jeho jednotlivých dokumentů a archivaci.

Reflektuje změny školských právních předpisů nedávné doby a změny školských předpisů, které nastanou v nejbližší době a mají návaznost na průběh správního řízení ve školách a školských zařízeních.

Komu jsou kurzy určeny

Kurz je určen pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

Pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky škol.

Časový fond

Online webinář 5 hodin (od 9 do 14 hod.)

 

Nejzazší termín pro přihlášení je 15. 11. 2023.

Obsah kurzu

1. Správní řízení v praxi středních škol

 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu

2. Postavení střední školy jako správního orgánu

 • Ředitel střední školy jako oprávněná úřední osoba
 • Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
 • Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy
 • Postup správního řízení v praxi ředitelů středních škol
 • Rozhodování v praxi středních škol, na které se vztahuje správní řád

3. Rozhodovací činnost ředitelů středních škol

 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlížení do spisu, námitky)
 • Sběr informací o žácích a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení rozhodnutí, právní moc
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
 • Další rozhodnutí v praxi ředitelů škol (IVP, přestup…)
 • Příklady správních rozhodnutí, judikatura NSS

4. Přijímací řízení

 • Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy v přijímacím řízení
 • Proces přijímání žáků ke střednímu vzdělávání
 • Stanovení kritérií přijetí
 • Úprava podmínek pro přijímání žáků– cizinců s dočasnou ochranou a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Změny, které přinášejí novely školských právních předpisů s dopadem na přijímací řízení

5. Spisová služba ve správním řízení

 • Novela zákona č. novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby)
 • Způsoby tvorby spisu
 • Tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování a užívání razítek
 • Ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů)
 • Archivace a skartační řízení správních spisů
 • Příklady dobré praxe

 

Informace o lektorovi

 

mucha_-min.jpgledlova_-min.JPG

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

 

 

 

 

 

Odborná lektorka kurzů na ta téma správního řádu, spisové služby a datových schránek Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách a aplikace správního řádu. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň pravidelně publikuje ve školských časopisech. Má pedagogické, přírodovědné a manažerské vzdělání. Byla lektorkou projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“ a garantem oblasti elektronická spisová služba v rámci pracovní skupiny projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji.


Zobrazena 1 položka

Správní řízení v praxi ředitelů středních škol

Datum
23. 11. 2023
Čas konání
9-14 hod.
Místo konání
Zoom - online webinář
Lektor
RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D.,MBA
Skladem
20 ks
Cena s DPH
0,00 Kč

Zobrazena 1 položka