Drobečková navigace

Domů > O nás > Poskytování informací veřejnosti

Poskytování informací veřejnosti

Název

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Sídlo

Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava

IČ 71294376

Číslo účtu 2502130496/2010 u Fio banky
ID datové schránky: westzkg
Odkaz na profil zadavatele

Důvod a způsob zřízení

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace je, jak název napovídá, příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne 10. 11. 2015 s účinností od 1. 1. 2016. Hlavním účelem zřízení organizace je zajišťování ochrany veřejných rozpočtů při čerpání dotací a vynakládání veřejných prostředků.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel.

Hospodaření

Projektová kancelář hospodaří podle rozpočtu schváleného zřizovatelem za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu (z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění).

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronickou poštou na adresu: epodatelna@pkkv.cz či zaslat poštou na adresu sídla Projektové kanceláře či na téže adrese předat osobně, případně na pobočce v Brně, na adrese Kounicova 271/13, Brno 602 00, případně datovou schránkou. 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zaměstnanci projektové kanceláře přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace. Písemnou žádost o poskytnutí informace dle shora uvedeného zákona lze podat buď přímo u jednotlivých zaměstnanců, kterých se informace týká, nebo elektronicky prostřednictvím emailové adresy epodatelna@pkkv.cz.

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona a kdo ji podává;

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování,
 • u právnické osoby název, IČ, adresa sídla nebo adresa pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou pracovníci Projektové kanceláře místo poskytnutí této informace co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, sdělit žadateli údaje umožňující její vyhledání a získání.

 • Informaci PK KV neposkytne v případech uvedených v § 7 až § 11 zákona, tj. v případě:
 • ochrany utajovaných skutečností (§ 7),
 • ochrany obchodního tajemství (§ 9),
 • ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10),
 • dalších omezení práv na informace dle § 11 odst. 2.
 • PK KV může poskytnutí informace omezit v případech stanovených § 11 odst.1 zákona.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje PK KV poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací, které by musely být vytvořeny na konkrétní žádost žadatele), jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady atd. Toto omezení se však nevztahuje na informace, které vznikají automatizovaným způsobem jako součást informačních technologií.

Je-li požadovaná informace předmětem duševního vlastnictví (např. analýzy, koncepce, studie, manuály či informace v databázi) a PK KV vlastní práva, která jí umožňují nakládat s předmětem duševního vlastnictví (sama vykonává majetková práva především v případě zaměstnaneckých děl nebo na základě licenčního ujednání atd.), požadovaná informace se poskytne na základě licenční nebo podlicenční smlouvy.

Pokud žádost splňuje všechny náležitosti požadované zákonem, poskytne zaměstnanec požadované informace do 15 dnů od jejího přijetí nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace může vedoucí odboru, který žádost vyřizuje, ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech vždy prokazatelně a včas informován.

Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť i jen z části vyhovět, vydá zaměstnanec ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání k řediteli úřadu. Odvolání bude předáno Krajskému úřadu kraje Vysočina k řešení – a to spolu s příslušným spisovým materiálem – ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Proti postupu při vyřizování žádosti o informace může žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 • kterému po uplynutí lhůty 15denní lhůty pro vyřízení žádosti nebo prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší v souvislosti s poskytováním informací,

podat stížnost ve lhůtě do 30 dnů od data doručení sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci, oznámení o výši úhrady nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, příp. sdělení o odložení žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně pracovišti, které o žádosti rozhodovalo. Pokud není ústně podaná stížnost ihned vyřízena, sepíše o ní osoba, která ji přijímá, písemný záznam. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Sazebník úhrad při poskytování informací

 

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů